버튼
  • Temporary Service Shutdown - June, 29, Sat. 14:00~18:00(kotea standard time)

IPA Quảng Ninh

> IPA Quảng Ninh > Giới thiệu

Giới thiệu

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các phòng chuyên môn giúp việc: Văn phòng; Phòng Xúc tiến đầu tư; Phòng Hỗ trợ Đầu tư; Phòng Tư vấn Đầu tư.

Các lĩnh vực hoạt động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã được cấp Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Quyết định số 1894/QDCN-VICB ngày 18/9/2014 của Tổng công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT. Từ năm 2018, Ban Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Liên hệ

Địa Chỉ: Tầng 2 trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện Thoại: +84 203 533 686

Fax: +84 203 533 586

Liên hệ qua website: http://investinquangninh.vn/

Bản đồ